Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина

Район Кремиковци, с. Долни Богров.

Възложител: „Металстрой Амс” ООД